لیست پانل ها

1. عفونتت های نو پدید و باز پدید —- دکتر محمد رضا پورشفیع
2. بیوفیلم ها وcuarom sensing —- دکتر میر نژاد
3. نقش nonfermenters در عفونت های بیمارستانی — دکتر عبدالعزیز رستگارلاری
4. داروهای جدید آنتی میکروبیال — محبوبه حاجی عبدالباقی
5. میکروبیولوژی دهان — دکتر یوسفی مشعوف
6. واکسن های باکتریائی — دکتر فاضل شکری (دکتر بخشی)
7. باکتری های غیر قابل کشت — دکتر یخجالی ، دکتر آموزگار
8. آموزش و پژوهش در باکتری شناسی — دکتر میرصالحیان ؛ دکتر نهایی
9. پروبیوتیک ها — دکتر سلطان دلال دلال ، دکتر منصور امین
10. مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزی — دکتر خسروی