اولين كنگره  باكتري شناسي پزشكي ايران با هدف ارتقاء دانش محققين در حوزه باكتري شناسي پزشكي، بهبود ارزيابي مقاومت به داروهاي ضد ميكروبي و معرفي فن آوريهاي نوين در تشخيص عفونتهاي باكتريايي به همت انجمن علمي باكتري شناسي پزشكي ايران و دانشگاه علوم پزشكي تبريز از تاريخ 14 لغايت 17 شهريور ماه در شهر تبريز برگزار ميگردد.

تاكنون در حدود 600مقاله علمي از دانشجويان، محققين و دانشمندان صاحب نظر از سراسر كشور وكشورهاي منطقه پذيرش گرديده است و در حدود 30 نفر از دانشمندان كشورهاي گوناگون نيز جهت حضور در كنگره اعلام آمادگي نموده اند.

شوراي سياستگزاري كنگره به لزوم حمايت از محققين جوان و ارائه جوايز نفيس و ايجاد انگيزه هاي مادي  و معنوي تأكيد داشته اند و مقرر گرديده است تا به ارائه كنندگان مقالات برتر بويژه پوسترهاي ارائه شده جوايز ويژه اي تقديم گردد.

دانشگاه علوم پزشكي تبريز نخستين ميزبان برگزاري كنگره سراسري باكتري شناسي پزشكي است كه بصورت ساليانه در كشور برگزار خواهد شد. نماينده سازمان جهاني بهداشت در ايران با توجه به تأكيد كنگره بر شعار آن سازمان مبني بر مقاومت به داروهاي ضد ميكروبي يك تهديد جهاني در مراسم افتتاحيه سخنراني خواهد داشت. محورهاي موضوعي پذيرش مقالات با تأكيد بر عفونتهاي باكتريايي دستگاهها و بافتهاي ميزبان مي باشد، همچنين اساتيد در حوزه هاي عفونتهاي بيمارستاني و كنترل آن، مقاومتهاي ميكروبي، باكتري شناسي پزشكي كاربردي و فناوريهاي جديد در باكتري شناسي پزشكي به ايراد سخنراني خواهند پرداخت.

دكتر رستگارلاري دبير كنگره تأكيد بر جذب حداكثري بركنگره تبريز را فرصت مناسبي جهت تبادلات علمي بين صاحب نظران دانست و استقبال دانشجويان را شايان تقدير دانستند.