سمینار عفونت های استافیلوکوکسی و چالش های پیش رو

هفتم و هشتم تیرماه 1391

شمیرانات – هتل میگون

انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران

Staphylococcal  Infections and the Challenges Ahead

برنامه علمی

روز نخست چهارشنبه7/4/91

زمان برنامه مکان

 

 

افتتاحیه  

8  تا 50/8

تلاوت آیاتی از کلام الله و سرود جمهوری اسلامی

تالار هتل میگون

خوش آمد گویی دکتر عبدالعزیز رستگارلاری رئیس سمینار و رئیس انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران
سخنرانی دکتر پرویز اولیاء
سخنرانی جامع دکتر محمدکتولی
 
  نشست 1: اپیدمیولوژی  بیماریهای استافیلوکوکسی  

  50/8 تا20/10

 

سخنران تخصص

 تالار هتل میگون

 

دکتر پرویز اولیاء میکروب شناس
دکتر مروت طاهری کلانی میکروب شناس
دکتر ایمان عینی میکروب شناس
دکتر اصغر هوایی میکروب شناس
دکتر کیومرث قاضی سعیدی میکروب شناس
 
  نشست 2: تشخیص آزمایشگاهی استافیلوکوکسی  

20/10تا 50/11

سخنران تخصص

  تالار هتل میگون

دکتر محمدرضا پورشفیع میکروب شناس
دکتر محمد رهبر میکروب شناس
دکتر  خلیلی میکروب شناس
دکتر محبوبه نادری نسب میکروب شناس
دکتر نادر شاهرخی میکروب شناس
 
50/11 تا12 استراحت و پذیرایی  
 
  نشست 3: فاکتورهای بیماریزایی ، رویکرد درمانی  

10/12تا30/13

سخنران تخصص

 تالار هتل میگون

دکتر محمدرضا پورمند میکروب شناس
دکترامین مرعشی میکروب شناس
دکتر مهدی شکرآبی ایمنولوژیست
دکتر اسماعیل صائبی عفونی
دکتر شهین نجار پیرایه میکروب شناس
 
30/13تا30/14 نهار و نماز  
 
  نشست4: عفونت های بیمارستانی استافیلوکوکسی

 

 30/14تا16

 

سخنران تخصص

تالار هتل میگون

دکتر مهرناز رسولی نژاد عفونی
دکترآذر حدادی عفونی
دکتر محمدمهدی سلطان دلال میکروب شناس
دکتر مهشید طالبی طاهر عفونی
دکتر حسین معصومی اصل عفونی
 

 

 

نشست 5: درمان های جدید آنتی بیوتیکی عفونتهای استافیلوکوکسی  

 16تا30/17

سخنران تخصص

تالار هتل میگون

دکتر محبوبه حاج عبدالباقی عفونی
دکتر میترا براتی عفونی
دکترعبدالعزیزرستگارلاری میکروب شناس
دکتر اسماعیل صائبی عفونی
دکتر علی اکبر میر صالحیان میکروب شناس
 
30/17تا18 استراحت و پذیرایی  
 
روز دوم پنج شنبه 8/4/91
  نشست 1: تجویز منطقی دارو  

 9 تا 10

سخنران تخصص

 

تالار هتل میگون

 

دکتر عبدالعزیز رستگارلاری میکروب شناس
دکتر احمد خورشیدی میکروب شناس
دکتر کیومرث قاضی سعیدی میکروب شناس
دکترآذر حدادی عفونی
دکتر یوسفی مشعوف میکروب شناس
پرسش و پاسخ
 
  نشست 2: بیماریهای عفونی(اسهالی و تنفسی)  

 10 تا 11

سخنران تخصص

تالار هتل میگون

دکتر میترا براتی عفونی
دکتر مهشید طالبی طاهر عفونی
دکتر فرانک عالی نژاد عفونی
دکتر محمد مهدی سلطان دلال میکروب شناس
 
11 تا 12  بحث و پرسش و پاسخ  
         
  • متخصصین باکتری شناسی پزشکی ، میکروب شناسی و علوم آزمایشگاهی متخصصین داخلی و عفونی و بیهوشی – پزشکان عمومی – داروسازان

گالری تصاویر