زمینه و اهداف: سالمونلا انتریتیدیس یکی از شایع‌ترین علل گاستروانتریت می‌باشد که در موارد حاد می‌تواند منجر به سپتی‌سمی و یا حتی مرگ شود. در مطالعه حاضر با استفاده از روش‌های ژنومیک مقایسه‌ای مارکرهای ژنی این سرووار غربال گردید و اختصاصی‌ترین مارکر با استفاده از روش LAMP برای شناسایی این پاتوژن مورد هدف قرار گرفت.

مواد و روش کار: این مطالعه در سال 1394 صورت گرفت. بمنظور یافتن مارکرهای ژنی سالمونلا انتریتیدیس ، 50 ژنوم کامل از سویه‌های سالمونلا انتریتیدیس و سایر جنس‌های خانواده انتروباکتریاسه با استفاده از روش‌های ژنومیک مقایسه‌ای موردبررسی قرار گرفتند. مارکر اختصاصی غربال‌شده با طراحی 6 پرایمر اختصاصی و با استفاده از روش LAMP به‌منظور شناسایی سویه‌های سالمونلا انتریتیدیس هدف قرار گرفت (سویه‌های باکتریایی مورد استفاده در این مطالعه از بیمارستان‌های جنوب شرق کشور جمع‌آوری گردید). کارایی روش LAMP برای شناسایی سالمونلا انتریتیدیس در نمونه‌های گوشت مرغ که بصورت مصنوعی به این باکتری آلوده ‌شده بودند، نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: ژن lygC به‌عنوان اختصاصی‌ترین مارکر برای شناسایی سویه‌های سالمونلا انتریتیدیس انتخاب شد. نتایج حاصل از روش LAMP اختصاصیت این مارکر را برای شناسایی ایزوله‌های سالمونلا انتریتیدیس نشان داد. حساسیت این روش برای کشت خالص باکتری CFU/reaction 10 و برای نمونه‌های گوشت مرغ آلوده CFU/mL 10در آغاز انکوباسیون و  CFU/mL 10 بعد از 4 ساعت انکوباسیون ارزیابی گردید.

نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر اثبات می‌کند که روش ژنومیک مقایسه‌ای روشی کارآمد برای شناسایی مارکرهای ژنی اختصاصی می‌باشد. همچنین روش LAMP حاضر می‌تواند یک ابزار قدرتمند، دقیق و ارزان جهت شناسایی سالمونلا انتریتیدیس در آزمایشگاه‌های کنترل کیفی مواد غذایی و تشخیص طبی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *